free class
Creative Thinking Project
Mục tiêu học tập
- Phát triển kỹ năng định nghĩa sáng tạo và giải quyết vấn đề
- Phát triển tư duy sáng tạo nghệ thuật

“Dự án tư duy sáng tạo” là một dự án mà tại đó học viên sẽ sử dụng các thông tin thu nhân được qua sách giáo khoa kết hợp với việc đọc hiểu chuyên sâu để tạo thành kiến thức nền tảng. Học viên sẽ tiến hành giải quyết vấn đề theo nhóm thông qua việc sử dụng 24 công cụ tư duy, tạo dựng và chia sẻ các ấn phẩm truyền thông theo nhiều định dạng phong phú
Creative Thinking Project Study process
Creative Thinking Project Study process
Các ví dụ của công cụ tư duy
Examples of Thinking Tools
1900 636056